Skip links

ALGEMENE VOORWAARDEN MONKEY INSIDE TEN AANZIEN VAN OPDRACHTGEVERS

Artikel 1: Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Monkey Inside’ de eenmanszaak naar Nederlands recht Monkey Inside, gevestigd en kantoorhoudende te Zeist aan de Oude Arnhemseweg 73, 3702 BB, welke partij in deze voorwaarden en daarop gebaseerde overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen steeds optreedt als opdrachtnemer in de zin van de wet, artikel 7: 400 en volgende Burgerlijk Wetboek.

1.2

Onder ‘Partijen’; wordt in deze voorwaarden verstaan: Monkey Inside en opdrachtgever gezamenlijk.

1.3

Onder een ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan Monkey Inside om tegen betaling werkzaamheden te verrichten met alle daarbij behorende rechten en verplichtingen voor partijen.

1.4

Onder een ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: het bedrijf dat een opdracht aan Monkey Inside verstrekt, heeft verstrekt of wenst te verstrekken.

1.5

Onder ‘werkzaamheden’ wordt verstaan: al hetgeen Monkey Inside voor Opdrachtgever, binnen het kader van de door de opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.

1.6

Onder ‘offerte(s)’ wordt verstaan: de beschreven werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2: Aard van de overeenkomst tussen partijen

2.1

Monkey Inside behartigt de communicatiebelangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Monkey Inside spant zich daarbij in om de werkzaamheden conform de wensen van Opdrachtgever uit te voeren. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen, staat het Monkey Inside vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en vorm te geven.

2.2

Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Monkey Inside de overeengekomen werkzaamheden (tevens) door een derde te laten verzorgen.

2.3

De overeenkomst tussen Partijen wordt voor onbepaalde tijd of voor de duur van de opdracht en/of voltooiing van de werkzaamheden aangegaan, zulks ter keuze van Partijen.

Artikel 3: Toepasselijkheid voorwaarden

3.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen Monkey Inside en Opdrachtgever en tevens op alle offertes en aanbiedingen van Monkey Inside aan Opdrachtgever.

3.2

Op alle werkzaamheden van Monkey Inside voor Opdrachtgever zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing. Monkey Inside legt iedere opdracht schriftelijk vast in een opdrachtovereenkomst en een daarbij behorende korte opdrachtbevestiging. Op beide documenten zijn uitdrukkelijk steeds deze algemene voorwaarden van toepassing.

3.3

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook die welke zijn opgenomen in de door de opdrachtgever dan wel in de door ingeschakelde derden gehanteerde algemene voorwaarden, binden Monkey Inside niet, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Offertes

4.1

Alle offertes van Monkey Inside aan Opdrachtgever zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2

Monkey Inside zal aan Opdrachtgever zo goed als redelijkerwijs mogelijk steeds schriftelijk de afspraken omtrent uit te voeren werkzaamheden door Monkey Inside bevestigen.

4.3

Indien de werkzaamheden van Monkey Inside zijn aangevangen zonder voorafgaande schriftelijke vastlegging, is de inhoud van de offerte samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de opdracht. Monkey Inside zal Opdrachtgever van het verloop van de gemaakte kosten op de hoogte houden en zal de opdrachtgever van een eventueel dreigende overschrijding van het geoffreerde bedrag in kennis stellen.

4.4

Overschrijdingen van in een offerte genoemde bedragen als gevolg van verkoopcondities van toeleveranciers en andere ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding.

Artikel 5: Prijzen, leveringen en betalingen

5.1

Alle door Monkey Inside gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten. Zo snel en voor zover redelijkerwijs mogelijk, zal Monkey Inside tevens aan Opdrachtgever alle andere voor rekening van Opdrachtgever zijnde bijkomende kosten van de opdracht schriftelijk kenbaar maken en zo snel als mogelijk in rekening brengen.

5.2

Monkey Inside is gerechtigd om aan Opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat de offerte is uitgebracht.

5.3

Alle betalingen dienen op een door Monkey Inside aan te wijzen rekening te geschieden.

Artikel 6: Opdrachten en wijzigingen

6.1

Een opdracht wordt geacht door Opdrachtgever te zijn verleend, hetzij door een schriftelijke bevestiging van de opdracht van Monkey Inside aan Opdrachtgever, hetzij doordat Monkey Inside met de uitvoering van de werkzaamheden aanvangt.

6.2

Wijzigingen in de opdracht dienen tijdig en schriftelijk door Opdrachtgever aan de Monkey Inside te worden meegedeeld en door deze schriftelijk te zijn bevestigd. Indien de opdrachtgever nalaat gewenste wijzigingen door te geven, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.3

Meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste respectievelijk ten gunste van de opdrachtgever.

6.4

Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door Monkey Inside worden overschreden.

6.5

Mocht Opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de opdracht gereed is, dan is de opdrachtgever verplicht aan Monkey Inside alle reeds door haar in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door haar aan derden reeds verschuldigde kosten, alsmede de gederfde winst van Monkey Inside te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan de positie van een opdrachtnemer toekent.

Artikel 7: Rapportages en gespreksverslagen

7.1

Monkey Inside maakt voor zover redelijkerwijs mogelijk en relevant voor de uitvoering van de overeenkomst alle telefonische contacten en besprekingen met Opdrachtgever een contactrapport of gespreksverslag.

7.2

Als Opdrachtgever naar aanleiding van de ontvangst van een contactrapport of gespreksverslag niet per omgaande reageert met een afwijkende vastlegging van afspraken of beslissingen, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn Partijen aan de inhoud ervan gebonden.

Artikel 8: Zorgplicht en geheimhouding

8.1

Monkey Inside zal haar werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren en daarbij de belangen van Opdrachtgever steeds in acht nemen.

8.2

In voorkomende gevallen zal Monkey Inside Opdrachtgever in kennis stellen van mogelijk conflicterende kwesties ten aanzien van bijvoorbeeld geldende wettelijke en (zelfregulering)voorschriften, en (intellectuele eigendom) rechten van derden. Dergelijke signaleringen laten onverlet dat Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden.

8.3

Partijen zijn over en weer geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde gegevens, informatie, de werkzaamheden en het werk (waaronder van Monkey Inside afkomstige ideeën, adviezen, concepten, formats en andere voorstellen) voor zover deze naar hun aard vertrouwelijk zijn en/of hebben te gelden als beschermd door enig recht van intellectuele eigendom, één en ander voor zover niet anders is bepaald in deze voorwaarden en/of niet anders door Partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9: Betalingen

9.1

Betaling dient voor 50% van de totaalsom te geschieden voor aanvang opdracht. Het resterende bedrag binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2

Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is zij direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de opdrachtgever over de hoofdsom de wettelijke handelsrente vermeerderd met 1,5% verschuldigd.

9.3

Monkey Inside is steeds gerechtigd om bepaalde kosten direct al aan Opdrachtgever in rekening te brengen, welke facturen moeten zijn voldaan alvorens Monkey Inside haar werkzaamheden aanvangt respectievelijk voortzet. Onder dergelijke kosten kunnen bijvoorbeeld vallen de kosten die Monkey Inside zal gaan maken voor de inschakeling van derden en kosten voor productie-, media- en verspreidingshandelingen.

9.4

Monkey Inside kan, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, van Opdrachtgever een zekerheidsstelling voor de betalingen verlangen.

9.5

Alle kosten, waaronder maar niet beperkt tot de juridische kosten en de (buiten)gerechtelijke kosten, die Monkey Inside maakt met betrekking tot het incasseren van de aan haar verschuldigde bedragen komen ten laste van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde bedragen.

Artikel 10: Leveringstermijnen

2.1

De door Monkey Inside opgegeven termijnen gelden uitsluitend als indicatieve termijnen en niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van een termijn ontslaat Opdrachtgever niet van diens verplichtingen jegens Monkey Inside.

2.2

In het geval van overschrijding van enige termijn dient Opdrachtgever Monkey Inside schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Monkey Inside in gebreke wordt gesteld en zij alsnog gelegenheid krijgt om haar verplichtingen na te komen binnen 30 dagen dan wel binnen een naar omstandigheden van het geval te bepalen redelijke termijn.

Artikel 11: Inschakeling door Monkey Inside van derde partijen

11.1

Indien het inschakelen van derden geschiedt op verzoek van Opdrachtgever of indien dat naar het redelijke oordeel van Monkey Inside noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van een opdracht, dan wel indien dit logischerwijs uit de aard van de opdracht voortvloeit, is Monkey Inside gerechtigd om namens en voor rekening van Opdrachtgever opdrachten aan derden te verstrekken.

11.2

Indien Monkey Inside bij de uitvoering van de opdracht in eigen naam derden inschakelt, worden de kosten voor de door de derde geleverde goederen en/of diensten door Monkey Inside in rekening gebracht bij Opdrachtgever, eventueel vermeerderd met een overeengekomen bureauopslag.

11.3

Indien en voor zover door een derde gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn en/of deze derde is gebonden aan voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen deze derde en Monkey Inside, zijn de betreffende voorwaarden en/of is de betreffende regelgeving eveneens van toepassing in de rechtsverhouding tussen Partijen. Eén en ander laat onverlet dat op de rechtsverhouding tussen Partijen de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven.

Artikel 12: Klachten

12.1

Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dienen, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de (deel)factuur, na beëindiging van de (deel)opdracht respectievelijk na constatering door Opdrachtgever aan Monkey Inside schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van iedere aanspraak.

12.2

Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in het betreffende geval onredelijk bezwarend is.

12.3

Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

12.4

Klachten met betrekking tot facturen van de opdrachtnemer schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 13: Opschorting, opzegging en ontbinding

13.1

Monkey Inside is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of te staken, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in de uitvoering van andere verplichtingen in ernstige mate in gebreke blijft dan wel in gebreke blijft de verlangde zekerheid te stellen.

13.2

Monkey Inside is gerechtigd de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, door ontbinding of opzegging, indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan diens contractuele verplichtingen. Alsdan is Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door Monkey Inside gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van Monkey Inside op schadevergoeding. De door Opdrachtgever te vergoeden schade omvat steeds mede het positief contractsbelang.

13.3

In geval van beëindiging door opzegging, van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Monkey Inside vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Monkey Inside reeds heeft geleverd en/of heeft verricht. De op het moment van beëindiging verschuldigde bedragen aan Monkey Inside zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die Opdrachtgever heeft op Monkey Inside.

13.4

Indien ten aanzien van de samenwerking geen bepaalde duur is afgesproken en deze langer heeft geduurd dan zes maanden, dient een opzegtermijn van minimaal zes maanden in acht te worden genomen. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. Gedurende deze opzegtermijn is Opdrachtgever gehouden diens (betalings) verplichtingen jegens Monkey Inside na te komen alsof er geen opzegging had plaatsgevonden.

13.5

De honorering van Monkey Inside gedurende de opzegtermijn als omschreven in het voorgaande lid is per maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het bedrag dat door haar aan Opdrachtgever is gefactureerd in de voorafgaande aaneengesloten periode van twaalf maanden. Indien de samenwerking korter heeft geduurd, is de honorering per maand gelijk aan het bedrag dat gemiddeld per maand gedurende die periode is gefactureerd.

13.6

Iedere Partij is gerechtigd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij.

Artikel 14: Uitsluiting van aansprakelijkheid

14.1

Monkey Inside is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die hun oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van Opdrachtgever en/of van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot de volgende gevallen:
– het niet of niet tijdig aanleveren van materiaal, juiste gegevens of informatie;
– tekortkomingen in ontwerpen die voor de voltooiing van de opdracht reeds door Opdrachtgever zijn goedgekeurd of waarvan Opdrachtgever heeft nagelaten deze voor de voltooiing van de opdracht goed te keuren;
– het vervoer van werken en/of goederen;
– tekortkomingen ten aanzien van (betalings)verplichtingen, waaronder mede begrepen het niet tijdig en/of niet volledig voldoen van de aan derden verschuldigde bedragen;
– fouten in en/of bij de plaatsing van advertenties, drukwerk of andere media.

14.2

Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van Monkey Inside komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na beëindiging van de werkzaamheden respectievelijk voltooiing van de opdracht. Monkey Inside is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.3

De aansprakelijkheid van Monkey Inside beloopt nimmer meer dan het bedrag dat zij bij Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de door de opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden verminderd met out-of-pocket kosten, (voorgeschoten) kosten en bedragen al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden. Indien Monkey Inside ter zake is verzekerd, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 15: Overmacht

15.1

In geval Monkey Inside door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden volledig en/of tijdig uit te voeren, heeft zij de keuze de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

15.2

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of verwondingen van opdrachtnemer, staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, transportstoringen en andere buiten de macht van de opdrachtnemer of diens toeleveranciers liggende gebeurtenissen, vertraging of uitblijven van levering door toeleveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheids-maatregelen.

Artikel 16: Rechten van intellectuele eigendom

16.1

Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een opdracht door Opdrachtgever aan Monkey Inside materialen, documenten, plannen, concepten, titels, namen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat Opdrachtgever ter zake van het gebruik daarvan toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert Opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, en/of richtlijnen.

16.2

De rechten van intellectuele eigendom op de werken die Monkey Inside in het kader van een opdracht voor Opdrachtgever ontwikkelt, berusten bij Monkey Inside, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders overeengekomen. Monkey Inside is voor de verkrijging en handhaving van diens rechtspositie altijd gerechtigd tot het registreren, vastleggen en deponeren van intellectuele eigendomsrechten.

16.3

Monkey Inside blijft ook na een eventuele overdracht van de rechten als in het voorgaande lid bedoeld gerechtigd om (met inachtneming van de rechten van derden) het resultaat van de opdracht aan te wenden voor inzending voor prijzenfestivals, redactionele doeleinden, (niet-) commercieel intern gebruik en (historische) zelfpromotie bijvoorbeeld middels vermelding op de website van haar bedrijf. Deze vorm van gebruik is tevens aan Opdrachtgever en anderen die een wezenlijke creatieve of technische bijdrage hebben geleverd, toegestaan.

16.4

Indien en voor zover Opdrachtgever aan al diens contractuele verplichtingen voldoet, verleent Monkey Inside aan haar een exclusieve licentie om (het) werk(en) en/of het geleverde te gebruiken, echter uitsluitend en alleen voor zover in overeenstemming met het doel en de tussen Partijen overeengekomen periode, gebied en media. Indien Partijen ter zake niets nader zijn overeengekomen dan is de licentie beperkt tot het eerste gebruik van het werk.

16.5

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

16.6

Indien Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Monkey Inside gerechtigd de verleende exclusieve licentie tot gebruik van het werk als omschreven in artikel 15.4 tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

16.7

Partijen kunnen te allen tijden nadere afspraken maken over de (gedeeltelijke) overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de door Monkey Inside tot stand gebrachte werken. Hieronder worden in voorkomend geval mede begrepen de broncodes van voor de opdrachtgever ontwikkelde software en toegangscodes voor websites.

Artikel 17: Afwikkeling van de contractuele relatie

17.1

Alle materialen, waaronder ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films, broncodes en publiciteits-materialen die zich aan het einde van de overeenkomst of de opdracht bij Monkey Inside bevinden, zullen door haar op eerste aanvraag kosteloos aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, indien en voor zover Opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens Monkey Inside heeft voldaan en tussen partijen overeenstemming bestaat over de gebruiksrechten van Opdrachtgever van rechten van intellectuele eigendom die in beginsel bij Monkey Inside berusten.

17.2

Monkey Inside zal de materialen als omschreven in het voorgaande lid aan het einde van de overeenkomst of opdracht gedurende een periode van maximaal vier weken bewaren. Binnen deze periode dient Opdrachtgever kenbaar te maken of hij voornoemde materialen wenst te ontvangen. Indien Opdrachtgever wenst dat de materialen voor een langere periode worden bewaard, maken Partijen terzake nadere (financiële) afspraken. In ieder ander geval staat het Monkey Inside vrij om zich van deze materialen te ontdoen.

17.3

Aan het einde van de relatie zal de opdrachtnemer in voorkomend geval zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door deze aan te wijzen derde.

17.4

Indien de relatie tussen Partijen eindigt – om welke reden dan ook – blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 18: Overdracht van rechten en plichten

18.1

Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit overeenkomsten en opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

18.2

In de situatie dat de (relevante activiteiten) van de onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook worden samengebracht met, dan wel worden voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 18.1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2

Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

Close contact

Subscribe

* indicates required